DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

21 września 2020

RAPORT DOSTĘPNOŚCI STAN W DNIU 01.01.2021 r.

Deklaracja dostępności Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie

Deklaracja dostępności serwisu Przedszkola Integracyjnego w  Namysłowie

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE W NAMYSŁOWIE (Jednostka) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r.. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole-namyslow.pl.

Data publikacji strony internetowej: przed 2019.01.01

Data publikacji dużej aktualizacji: 17.01.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niegodności lub wyłączeń:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwis, pewne dokumenty opublikowane są na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  a) pochodzą z różnych źródeł,
  b) opublikowane zostały w oparciu  o zasady przyjęte w innej instytucji,
  c) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  d) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 3. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Przedszkolem Integracyjnym w Namysłowie, e-mil: pintegra@poczta.onet.pl, tel. +48 774100770.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpnienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację chodzi oraz
 3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Jednostka zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Jednostka zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy Jednostka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, czy aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE W NAMYSŁOWIE, ul. Parkowa 3, 46-100 Namysłów

Główne wejście do siedziby Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie ustyuowane jest od strony ul. Parkowa. Do budynku prowadzą główne drzwi wejściowe. Dla wyrównania poziomów przed wejściem do budynku wybudowano spocznik ze stopniami schodowymi oraz podjazd z poręczami, który umożliwia swobodne wejście do budynku. Obok budynku znajduje się parking samochodowy. Na parkingu wyznaczono jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Wjazd na wewnętrzny teren nieruchomości znajduje się od strony ul. Parkowa. Wewnętrzne klatki schodowe oraz schodołaz zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.

Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku.

Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnia asysty przez pracowników jednostki przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 774100770.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille”a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i przem przewodnikiem.

Osobom niesłyszącym ora osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, Jednostka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocą tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika.

Ptrzebę skorzystania  z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika można zgłosić również pisemnie na adres: PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE W NAMYSŁOWIE, ul. Parkowa 3, 46-100 Namysłów lub telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na numer telefonu: 774100770.

Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Toalety przystosowane są do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.

W  związku z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017 poz. 1824) Jednostka rozszerza w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z jednostką.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247)

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848)

1,013 total views, 1 views today