OGŁOSZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA

8 kwietnia 2021

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. funkcjonowanie przedszkola ogranicza się częściowo.

Opieka nad dziećmi będzie sprawowana na wniosek rodziców:

 1. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 2. dla dziecka rodziców dzieci, którzy:
 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6pkt5 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z2020r. poz.1876 i2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa wart.48a ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa wart.67 iart.69 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa wart.2 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek–ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

O wszelkich zmianach będziemy Rodziców informować na bieżąco.

30 total views, 2 views today