ZAJĘCIA

Zajęcia bezpłatne
realizowane są
w ramach
podstawy programowej
(od 8.00 do 13.00):

W przedszkolu codziennie w każdej grupie odbywają się zajęcia programowe.

W ciągu pobytu dziecka w przedszkolu mają miejsce czynności higieniczno-porządkowe, samoobsługowe, odpoczynek. W tym czasie dzieci słuchają bajek, opowieści, muzyki. Ponadto jest to czas na pobyt w ogrodzie, zabawy i zajęcia w małych grupach wg zainteresowań, zajęcia indywidualne, zabawy ruchowe, zabawy i zajęcia usprawniające funkcje poznawcze.

PODSTAWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r.

W podstawie programowej wychowania przedszkolnego określono:

 1. Zadania przedszkola.
 2. Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego w czterech obszarach:
 • I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
 • II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
 • III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.
 • IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

oraz warunki i sposób realizacji podstawy.

Realizacja podstawy programowej:

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

 • rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie;
 • uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;
 • używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności;
 • powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie;
 • rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce wynika w szczególności:

 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania lub emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole i placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.

CZYTAJ WIĘCEJ…

Zajęcia bezpłatne
realizowane
poza podstawą programową 
(przed godz. 8.00
i po godz. 13.00):

Dobro, radość, rozwój zainteresowań i umiejętności, wiara we własne możliwości, otwartość, satysfakcja, aktywność własna – to jedne z wielu cech, które rozwijamy wśród naszych wychowanków poprzez organizację zajęć dodatkowych, prowadzonych przez nauczycieli przedszkola, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje.

W zajęciach tych uczestniczą dzieci z najstarszej grupy wiekowej (6-laki), których rodzice wyrazili pisemne życzenie.

Zajęcia odbywają się w wymiarze dwóch zajęć tygodniowo.

Organizacja profilaktyczna opieki zdrowotnej nad dziećmi objętymi obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego wymaga przeprowadzenia badań przesiewowych w miesiącu wrześniu, które kwalifikują dziecko do udziału w ćwiczeniach gimnastyki korekcyjnej (6-laki).

Ćwiczenia mające na celu skorygowanie wad postawy. Odbywają się dwa razy w tygodniu.

We wrześniu w przedszkolu przeprowadzane są przesiewowe badania mowy wśród dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym (dzieci 6 letnich) uczęszczających do placówki.

Na ich podstawie wyłonione są dzieci, które objęte są indywidualną opieką logopedyczną.

Aby realizować zadania wynikające z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu tworzony jest Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, którego celem jest pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, m. in:

 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, np. oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny (fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, itp.).

CZYTAJ WIĘCEJ… 

Programy własne tworzone są przez nauczycieli naszego przedszkola dostosowane do możliwości i potrzeb danej grupy wiekowej. 

Zobacz: PROGRAMY

KONTAKT

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie


ul. Parkowa 3
46-100 Namysłów

Dyrektor:
mgr Alina Mysiorek

Wicedyrektor:
mgr Anna Walczak

tel./fax: 77 410 07 70